Dokumenty školy » Minimální preventivní program

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (399) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (33)

Celkem hlasů: 655

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Minimální preventivní program stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle pro žáky i učitele v oblasti prevence negativních jevů. V programu najdeme primární prevenci v jednotlivých ročnících a vyučovacích předmětech. Seznámit se můžeme s cílem prevence na naší škole, tedy s tím, jaké kompetence by žáci 5. ročníku měli zvládnout, či jak řešíme případné přestupky žáků. Minimální preventivní program byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29. 8. 2016 a je platný od 1. 9. 2016.

Úvod

Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami a šikanou. Zahrnuje výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a kvalitním mezilidským vztahům. Škola také podchycuje a řeší první příznaky patologického chování.

Cíl minimálního preventivního programu

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně-vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Ve spolupráci s rodiči usilujeme o formování takové osobnosti dítěte, která bude schopna se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti - to vše s ohledem na svůj věk.

Dlouhodobé cíle - žáci

Dlouhodobé cíle - učitelé

Krátkodobé cíle

Charakteristika školy

Jsme málotřídní venkovská základní škola s důrazem rodinné prostředí a vztahy. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Naše škola. V současné době navštěvuje naši školu 52 žáků.

Koordinace preventivních aktivit na škole

Garantem programu je ředitelka základní školy, která je zároveň koordinátorem a metodikem prevence sociálně patologických jevů. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče, žáci a prostřednictvím webových stránek i veřejnost. Koordinátor spolupracuje s učiteli, dále s pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi.

Vzdělávání pedagogů

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy, především metodika prevence. V rámci svých možností se pedagogové účastní aktivit zaměřených na prevenci. Je jim poskytována nabídka programů, seminářů a školení zabývající se touto tématikou.

Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevenci v každé třídě má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, například výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Cíl prevence

Po pěti letech by žáci měli zvládat tyto kompetence:

Informování žáků a rodičů

S Minimálním preventivním programem jsou rodiče seznámeni na schůzkách Klubu rodičů ředitelkou školy, žáci při rozhovorech v komunitním kruhu. Dále je veřejnost informována prostřednictvím školních webových stránek. Další informace jsou poskytovány při konzultačních hodinách, kde může být také poskytnuta metodická pomoc, případně zprostředkována konzultace s odborníkem či specialistou na danou problematiku.

Řešení přestupků

Školní řád jasně vymezuje a ukládá:

Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něho vyvozeny patřičné sankce.

Budou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, včetně kyberšikany prostřednictvím internetu. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

Spolupráce s jinými organizacemi

Metodické pomůcky

Nadstavbové aktivity v rámci školy

Volnočasové aktivity

Další nabídku volnočasových aktivit žákům zprostředkováváme:

Bc. Mgr. Jaroslava Tenkrátová

ředitelka školy

Diskuse pro článek Minimální preventivní program:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?